باقریعلی, نیشابوریشهناز, جمشیدیمهدی, و شریعتیمحمد حسن. “سرمقاله و یادداشت‌های کوتاه”. آب و توسعه پایدار 1, no. 3 (مارس 11, 2015): الف-پ. دسترسی اکتبر 20, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/48667.