قزل سوفلوعباسعلی, و رضوی نبویسید مجتبی. “سرمقاله و یاداشتهای کوتاه”. آب و توسعه پایدار 2, no. 1 (سپتامبر 21, 2015): الف-پ. دسترسی اکتبر 18, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/51161.