آب و توسعه پایدارنشریه. “آشنایی با نشریه”. آب و توسعه پایدار 2, no. 1 (سپتامبر 21, 2015): 103-105. دسترسی اکتبر 22, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/51163.