آب منطقه ای خراسان رضویشرکت. “گزارشی از فعالیت های شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی”. آب و توسعه پایدار 2, no. 1 (سپتامبر 21, 2015): 112. دسترسی اکتبر 20, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/51170.