پیرعلی زفره ئیاحمدرضا, و ابراهیمی درچهعیسی. “معرفی چند شاخص‌ زیستی مناسب برای ارزیابی‌کیفیت‌آب‌رودخانه”. آب و توسعه پایدار 3, no. 2 (دسامبر 11, 2016): 35-42. دسترسی اکتبر 20, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/51713.