طباطباییسید مصطفی, خزیمه نژادحسین, و اکبرپورابوالفضل. “مروری بر الگوریتم‌های فراکاوشی در مدیریت منابع آب”. آب و توسعه پایدار 3, no. 2 (دسامبر 11, 2016): 105-114. دسترسی می 23, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/52605.