خیاط رستمیبابک. “معرفی نرم افزار Menyanthes برای تحلیل سری های زمانی هیدروژئولوژیک با نگرش فیزیکی”. آب و توسعه پایدار 3, no. 2 (دسامبر 11, 2016): 93-104. دسترسی می 21, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/53715.