خیاط رستمیبابک. “معرفی نرم افزار Menyanthes برای تحلیل سری های زمانی هیدروژئولوژیک با نگرش فیزیکی”. آب و توسعه پایدار 3, no. 2 (دسامبر 11, 2016): 93-104. دسترسی اکتبر 18, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/53715.