خداشناسعلیرضا. “تاثیر کاهش فصل رشد محصولات زراعی پاییزه بر بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی”. آب و توسعه پایدار 3, no. 2 (دسامبر 11, 2016): 73-82. دسترسی اکتبر 20, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/55013.