قندهاریاحمد, علوی مقدمسید محمد رضا, و عمرانیان خراسانیحمید. “مدیریت منابع آب در حوضه آبریز هریرود بر اساس نظریه بازی”. آب و توسعه پایدار 3, no. 1 (سپتامبر 14, 2016): 115-121. دسترسی می 25, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/55039.