تبریزی دخت‏ فردالنا‍, شمسعلی, و هوشمندان مقدم فردزهرا. “عوامل فردی، اجتماعی و ارتباطی تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبیاری سد سهند”. آب و توسعه پایدار 4, no. 2 (می 6, 2017): 131-138. دسترسی اکتبر 18, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/57393.