مغربیمحسن, قزل سوفلوعباسعلی, و علیمیرزاییحسین. “ارزیابی ریسک در اجزای سازه ی سرریز (مطالعه موردی سد چندیر)”. آب و توسعه پایدار 4, no. 2 (نوامبر 27, 2017): 41-48. دسترسی اکتبر 18, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/59241.