شاهنوشیناصر, نقویسمیه, و رحمتیالهه اعظم. “بازخوردهای کلان اقتصادی- زیست‌محیطی اتخاذ سیاست "افزایش جمعیت" در ایران”. آب و توسعه پایدار 3, no. 1 (سپتامبر 14, 2016): 31-46. دسترسی اکتبر 18, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/59426.