کیانیغلامحسین. “نقش بازار در تخصیص بهینه منابع آب و عوامل موثر بر کارایی بازار آب”. آب و توسعه پایدار 3, no. 1 (سپتامبر 14, 2016): 93-102. دسترسی اکتبر 20, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/59447.