نظریمحمدرضا. “بازار آب در تئوری و عمل: شکست بازار و سیاست عمومی”. آب و توسعه پایدار 3, no. 1 (سپتامبر 14, 2016): 103-114. دسترسی اکتبر 20, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/59448.