ظفرنژادفاطمه. “نقدی بر طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی ایران”. آب و توسعه پایدار 3, no. 1 (سپتامبر 14, 2016): 124-129. دسترسی اکتبر 19, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/59556.