قزل سوفلوعباسعلی. “بررسی برخی ابعاد فنی و اقتصادی شیرین سازی و انتقال آب دریا به مناطق مرکزی ایران”. آب و توسعه پایدار 3, no. 1 (سپتامبر 14, 2016): 130-130. دسترسی اکتبر 18, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/59557.