شاهنوشیناصر, و پاکروحشاهین. “سرمقاله و یادداشت کوتاه”. آب و توسعه پایدار 3, no. 1 (سپتامبر 14, 2016): الف-پ. دسترسی می 24, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/59558.