مسلمیحمید. “مروری بر تأثیر طرح‌های آبخوانداری بر روند تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک”. آب و توسعه پایدار 4, no. 2 (می 6, 2017): 57-68. دسترسی اکتبر 22, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/62151.