درخشانهاشم, داوریکامران, هاشمی ‏نیاسید مجید, و ضیائیعلی‏ نقی. “حداکثر خشکسالی محتمل مبنایی برای تخمین و حفظ ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی”. آب و توسعه پایدار 4, no. 2 (فوریه 26, 2018): 121-130. دسترسی اکتبر 20, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/62564.