شاهدیمهری, و طالبی حسین آبادفاطمه. “یادداشت تحلیلی: آشنایی با مفاهیم پایه در سیستم منابع آب”. آب و توسعه پایدار 3, no. 2 (مارس 14, 2017): 117-119. دسترسی اکتبر 22, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/63304.