اسماعیلیکاظم, و میبدیجواد. “سرمقاله و یادداشت کوتاه”. آب و توسعه پایدار 3, no. 2 (آوریل 3, 2017): الف-پ. دسترسی اکتبر 18, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/63320.