داودآبادیمحمد, سجادی ‏فرسیدحسین, قانععلی اصغر, و شالپوششعله. “رویکردهای اقتصاد چرخشی فاضلاب در توسعه ی پایدار”. آب و توسعه پایدار 4, no. 2 (آگوست 1, 2017): 1-12. دسترسی اکتبر 20, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/65197.