داوریکامران, و طباطباییسید علیرضا. “سرمقاله و یادداشت کوتاه”. آب و توسعه پایدار 4, no. 2 (آوریل 22, 2018): الف-پ. دسترسی می 25, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/72218.