شفیعیمجتبی. “یادداشت تحلیلی: پاسخ در طبیعت نهفته است: تأملی بر موضوع روز جهانی آب 2018 در بستر «توسعه پایدار»”. آب و توسعه پایدار 4, no. 2 (آوریل 22, 2018): 166-168. دسترسی اکتبر 18, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/72220.