توسعه پایدارآب. “بخش ویژه:ضرورت تغییر در سیاست های آبی کشور”. آب و توسعه پایدار 4, no. 2 (آوریل 22, 2018): 169-190. دسترسی اکتبر 22, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/72223.