شرکت آب و فاضلاب مشهد., و قهرمانبیژن. “گزارش: آبفا مشهد، منتخب وزارت نیرو به عنوان شرکت پژوهشی برتر/معرفی کتاب: "رگرسیون چندگانه، مفاهیم و کاربردها در مهندسی آب"”. آب و توسعه پایدار 4, no. 2 (آوریل 22, 2018): 191. دسترسی می 25, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/72224.