1.
دحیماویع, غنیانم, مهراب قوچانیا, زارعیح. فرآیند بکارگیری مدلهای تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی اجرای طرحهای توسعه منابع آب مناطق روستائی استان خوزستان. jwsd [اینترنت]. 26 جولای 2015 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];1(3):9-16. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/38119