1.
دحیماویع, غنیانم, مهراب قوچانیا, زارعیح. فرآیند بکارگیری مدلهای تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی اجرای طرحهای توسعه منابع آب مناطق روستائی استان خوزستان. JWSD [اینترنت]. 26جولای2015 [ارجاع شده 25می2019];1(3):9-6. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/38119