1.
بوستانیآ, خداشناسس. بررسی روش نشت یابی در شبکه آب تحت فشار برمبنای رابطه فشار- نشت (ارائه کد بهینه یابی مکان یابی نشت). jwsd [اینترنت]. 21 سپتامبر 2015 [ارجاع شده 19 اکتبر 2019];2(1):59-6. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/39106