1.
بوستانیآ, خداشناسس. بررسی روش نشت یابی در شبکه آب تحت فشار برمبنای رابطه فشار- نشت (ارائه کد بهینه یابی مکان یابی نشت). JWSD [اینترنت]. 21سپتامبر2015 [ارجاع شده 26می2019];2(1):59-6. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/39106