1.
وثوقی نیریم, محویا, محمدیمج, محویاح, علی محمدیم, شیرمردیم, نعیم‌آبادیا. بررسی عملکرد زئولیت اصلاح شده درحذف اسید هیومیک از محلول‌های آبی. JWSD [اینترنت]. 21سپتامبر2015 [ارجاع شده 25می2019];2(1):33-0. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/40040