1.
وثوقی نیریم, محویا, محمدیمج, محویاح, علی محمدیم, شیرمردیم, نعیم‌آبادیا. بررسی عملکرد زئولیت اصلاح شده درحذف اسید هیومیک از محلول‌های آبی. jwsd [اینترنت]. 21 سپتامبر 2015 [ارجاع شده 20 اکتبر 2019];2(1):33-0. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/40040