1.
شریعتیح, خداشناسسر. بررسی روش های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل. JWSD [اینترنت]. 26جولای2015 [ارجاع شده 25می2019];1(3):43-2. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/40658