1.
شریعتیح, خداشناسسر. بررسی روش های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل. jwsd [اینترنت]. 26 جولای 2015 [ارجاع شده 20 اکتبر 2019];1(3):43-2. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/40658