1.
قزل سوفلوع, مغربیم. معرفی سامانه ارزیابی طرح‌های مطالعاتی در بخش آب (یادداشت فنی). jwsd [اینترنت]. 21 سپتامبر 2015 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];2(1):95-102. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/41094