1.
قزل سوفلوع, مغربیم. معرفی سامانه ارزیابی طرح‌های مطالعاتی در بخش آب (یادداشت فنی). JWSD [اینترنت]. 21سپتامبر2015 [ارجاع شده 24می2019];2(1):95-02. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/41094