1.
جمالیغ, زمانیس. عوامل موثر بر الگوی مصرف آب و بهینه‌سازی آن در بخش خانگی مناطق روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان بوشهر). jwsd [اینترنت]. 21 سپتامبر 2015 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];2(1):81-6. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/41157