1.
جمالیغ, زمانیس. عوامل موثر بر الگوی مصرف آب و بهینه‌سازی آن در بخش خانگی مناطق روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان بوشهر). JWSD [اینترنت]. 21سپتامبر2015 [ارجاع شده 25می2019];2(1):81-6. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/41157