1.
ناصریدا. تطبیق معانی فنی و ادبی حوضه و آبریز (یادداشت فنی). jwsd [اینترنت]. 26 جولای 2015 [ارجاع شده 20 اکتبر 2019];1(3):89-1. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/41411