1.
براتیخ, طاهری سودجانیه, شایان نژادم. معادلات اساسی بکار گرفته شده در مدل SWAP و راهنمای کاربردی مدل. jwsd [اینترنت]. 21 سپتامبر 2636 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];2(1):67-0. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/46701