1.
براتیخ, طاهری سودجانیه, شایان نژادم. معادلات اساسی بکار گرفته شده در مدل SWAP و راهنمای کاربردی مدل. JWSD [اینترنت]. 21سپتامبر2636 [ارجاع شده 21می2019];2(1):67-0. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/46701