1.
شهرجردیر, رئوفی‌نیام, سجادی فرسح, خلیلیع. رویکرد روش های کیفی و تصمیم گیری فازی برای انتخاب پروژه های BOT و BOO مبتنی بر ریسک در صنعت آب و فاضلاب. jwsd [اینترنت]. 26 جولای 2015 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];1(3):17-6. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/46705