1.
قلعه بان تکمه داشم, طاهری تیزروع, زارع ابیانهح. چهارچوب مدل‌‌های عامل‌بنیان در شبیه‌سازی رفتار ذینفعان برای مدیریت منابع آب. JWSD [اینترنت]. 21سپتامبر2015 [ارجاع شده 25می2019];2(1):87-4. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/47716