1.
قلعه بان تکمه داشم, طاهری تیزروع, زارع ابیانهح. چهارچوب مدل‌‌های عامل‌بنیان در شبیه‌سازی رفتار ذینفعان برای مدیریت منابع آب. jwsd [اینترنت]. 21 سپتامبر 2015 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];2(1):87-4. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/47716