1.
لاله زاریر. تأثیر قیمت آب تحت سناریوهای مختلف تخصیص آب بر بهره‫وری اقتصادی الگوی کشت دشت باغملک. JWSD [اینترنت]. 11دسامبر2016 [ارجاع شده 23می2019];3(2):9-8. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/48263