1.
لاله زاریر. تأثیر قیمت آب تحت سناریوهای مختلف تخصیص آب بر بهره‫وری اقتصادی الگوی کشت دشت باغملک. jwsd [اینترنت]. 11 دسامبر 2016 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];3(2):9-18. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/48263