1.
قزل سوفلوع, عظیمیر. شناسایی منابع آلاینده آبخوان دشت مشهد ناشی از فعالیتهای دام، طیور و آبزیان. JWSD [اینترنت]. 11مارس2015 [ارجاع شده 23می2019];1(3):27-4. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/48658