1.
قزل سوفلوع, عظیمیر. شناسایی منابع آلاینده آبخوان دشت مشهد ناشی از فعالیتهای دام، طیور و آبزیان. jwsd [اینترنت]. 11 مارس 2015 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];1(3):27-4. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/48658