1.
نیكخواهم, رحیمیانم, روستام, رزاقیانح. ارزیابی برخی راهکارهای مدیریتی افزایش شاخص کارآیی مصرف آب مزارع گندم در شرایط شور. jwsd [اینترنت]. 11 مارس 2015 [ارجاع شده 20 اکتبر 2019];1(3):53-8. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/48659