1.
نیكخواهم, رحیمیانم, روستام, رزاقیانح. ارزیابی برخی راهکارهای مدیریتی افزایش شاخص کارآیی مصرف آب مزارع گندم در شرایط شور. JWSD [اینترنت]. 11مارس2015 [ارجاع شده 26می2019];1(3):53-8. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/48659