1.
عمرانیان خراسانیبکح. یادداشت تحلیلی: «حکمرانی خوب» و «مدیریت آب». jwsd [اینترنت]. 26 جولای 2015 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];1(3):94-5. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/48661