1.
عمرانیان خراسانیبکح. یادداشت تحلیلی: «حکمرانی خوب» و «مدیریت آب». JWSD [اینترنت]. 26جولای2015 [ارجاع شده 19می2019];1(3):94-5. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/48661