1.
قزل سوفلوع, رضوی نبویسم. سرمقاله و یاداشتهای کوتاه. JWSD [اینترنت]. 21سپتامبر2015 [ارجاع شده 25می2019];2(1):الف-پ. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/51161