1.
قزل سوفلوع, رضوی نبویسم. سرمقاله و یاداشتهای کوتاه. jwsd [اینترنت]. 21 سپتامبر 2015 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];2(1):الف-پ. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/51161