1.
آب و توسعه پایدارن. آشنایی با نشریه. jwsd [اینترنت]. 21 سپتامبر 2015 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];2(1):103-5. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/51163