1.
آب و فاضلاب مشهدش. طرح جداسازی آب شرب از بهداشتی در منطقه ثامن مشهد. jwsd [اینترنت]. 21 سپتامبر 2015 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];2(1):108-9. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/51164