1.
آب منطقه ای خراسان رضویش. گزارشی از فعالیت های شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی. jwsd [اینترنت]. 21 سپتامبر 2015 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];2(1):112. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/51170