1.
پیرعلی زفره ئیا, ابراهیمی درچهع. معرفی چند شاخص‌ زیستی مناسب برای ارزیابی‌کیفیت‌آب‌رودخانه. JWSD [اینترنت]. 11دسامبر2016 [ارجاع شده 25می2019];3(2):35-2. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/51713