1.
پیرعلی زفره ئیا, ابراهیمی درچهع. معرفی چند شاخص‌ زیستی مناسب برای ارزیابی‌کیفیت‌آب‌رودخانه. jwsd [اینترنت]. 11 دسامبر 2016 [ارجاع شده 20 اکتبر 2019];3(2):35-2. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/51713