1.
طباطباییسم, خزیمه نژادح, اکبرپورا. مروری بر الگوریتم‌های فراکاوشی در مدیریت منابع آب. JWSD [اینترنت]. 11دسامبر2016 [ارجاع شده 24می2019];3(2):105-14. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/52605