1.
طباطباییسم, خزیمه نژادح, اکبرپورا. مروری بر الگوریتم‌های فراکاوشی در مدیریت منابع آب. jwsd [اینترنت]. 11 دسامبر 2016 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];3(2):105-14. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/52605