1.
خیاط رستمیب. معرفی نرم افزار Menyanthes برای تحلیل سری های زمانی هیدروژئولوژیک با نگرش فیزیکی. jwsd [اینترنت]. 11 دسامبر 2016 [ارجاع شده 20 اکتبر 2019];3(2):93-104. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/53715