1.
خیاط رستمیب. معرفی نرم افزار Menyanthes برای تحلیل سری های زمانی هیدروژئولوژیک با نگرش فیزیکی. JWSD [اینترنت]. 11دسامبر2016 [ارجاع شده 26می2019];3(2):93-04. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/53715