1.
خداشناسع. تاثیر کاهش فصل رشد محصولات زراعی پاییزه بر بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی. jwsd [اینترنت]. 11 دسامبر 2016 [ارجاع شده 20 اکتبر 2019];3(2):73-2. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/55013