1.
خداشناسع. تاثیر کاهش فصل رشد محصولات زراعی پاییزه بر بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی. JWSD [اینترنت]. 11دسامبر2016 [ارجاع شده 25می2019];3(2):73-2. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/55013