1.
قندهاریا, علوی مقدمسمر, عمرانیان خراسانیح. مدیریت منابع آب در حوضه آبریز هریرود بر اساس نظریه بازی. jwsd [اینترنت]. 14 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 20 اکتبر 2019];3(1):115-21. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/55039