1.
قندهاریا, علوی مقدمسمر, عمرانیان خراسانیح. مدیریت منابع آب در حوضه آبریز هریرود بر اساس نظریه بازی. JWSD [اینترنت]. 14سپتامبر2016 [ارجاع شده 26می2019];3(1):115-21. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/55039