1.
تبریزی دخت‏ فردا, شمسع, هوشمندان مقدم فردز. عوامل فردی، اجتماعی و ارتباطی تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبیاری سد سهند. JWSD [اینترنت]. 6می2017 [ارجاع شده 23می2019];4(2):131-8. Available from: https://jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd/article/view/57393