1.
تبریزی دخت‏ فردا, شمسع, هوشمندان مقدم فردز. عوامل فردی، اجتماعی و ارتباطی تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبیاری سد سهند. jwsd [اینترنت]. 6 می 2017 [ارجاع شده 18 اکتبر 2019];4(2):131-8. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/57393